Home
Login
preview
CBSE Class X Result details
Year: 
Name: 
CGPA: 

 • Abhiraj Parmar

 • Aditi Upadhyay

 • Aishwarya Shikha

 • Akshat Priyansh

 • Kalyani

 • Mridul Vardhan

 • Priya Tiwary

 • Raj Chandra Raj

 • Rishabh Ratan

 • Rohan Raj

 • Ruchi Ratan

 • Sandhya Kumari

 • Shambhavi Kumari

 • Shivam Keshri

 • Shreya Shubhangi

 • Shreyas Shubham

 • Snehil

 • Supriya Singh

 • Yukta
    
Click on the image to see the result.
View KT Prospectus
 
Contact
94316 12354
tutorials@kushbiz.com
01/10/2023 08:32 PM