Home
Login
preview
CBSE Class X Result details
Year: 
Name: 
CGPA: 

 • Abha

 • Abhay Kumar Singh

 • Aditi Singh

 • Aditi Sinha

 • Aishwarya Narayan

 • Akriti Singh

 • Alok Kumar

 • Ambi

 • Amrit Ekans

 • Anant Kumar

 • Ananya Kumari

 • Ankita Kumari

 • Ankita Sarkar

 • Anubhav Anuragi

 • Aradhana

 • Aradhana Suman

 • Avinash Kumar Yadav

 • Avishek Shankar

 • Ayushi

 • Ayushi Priya

 • Divya Anand

 • Diwakar Chandra

 • Ekta

 • Itika

 • Jyoti

 • Kartik Anand

 • Komal

 • Kshitiz Prakash

 • Kumar Saurav

 • Kumari Pragya

 • Kumari Smita

 • Kushagra

 • Megha Anand

 • Nandini

 • Neha

 • Nidhi

 • Nishant Kumar Jha

 • Paridhi Sinha

 • Parikshit Kumar Kanth

 • Prachi

 • Prachi Singh

 • Pratik

 • Pratul Ranjan

 • Priyam Kumar

 • Randhir Kumar

 • Richa Rani

 • Ritu Kamal

 • Rohit Kumar

 • S. N. Srivastava

 • Sachin Shukla

 • Setu Suyagya

 • Shikha Kumari

 • Shivam Jyoti

 • Shivangani

 • Siddharth Kumar

 • Snehal

 • Somi Vidyarthi

 • Sonu Kumar

 • Sushruti

 • Swati Rani

 • Ujjwala

 • Varsha Roy

 • Vineet Kumar

 • Vishal Kumar
    
Click on the image to see the result.
Student Photo
Aditi Sinha
10.0
Student Photo
Amrit Ekans
10.0
Student Photo
Ankita Kumari
10.0
Student Photo
Anubhav Anuragi
10.0
Student Photo
Kartik Anand
10.0
Student Photo
Kshitiz Prakash
10.0
Student Photo
Kushagra
10.0
Student Photo
Paridhi Sinha
10.0
Student Photo
Parikshit Kumar Kanth
10.0
Student Photo
Priyam Kumar
10.0
Student Photo
Richa Rani
10.0
Student Photo
S. N. Srivastava
10.0
Student Photo
Swati Rani
10.0
Student Photo
Akriti Singh
9.8
Student Photo
Ananya Kumari
9.8
Student Photo
Aradhana
9.8
Student Photo
Ayushi Priya
9.8
Student Photo
Divya Anand
9.8
Student Photo
Ekta
9.8
Student Photo
Nidhi
9.8
Student Photo
Shivangani
9.8
Student Photo
Siddharth Kumar
9.8
Student Photo
Alok Kumar
9.4
Student Photo
Megha Anand
9.4
Student Photo
Setu Suyagya
9.4
Student Photo
Shivam Jyoti
9.4
Student Photo
Ujjwala
9.4
Student Photo
Aditi Singh
9.2
Student Photo
Avinash Kumar Yadav
9.2
Student Photo
Ayushi
9.2
Student Photo
Nishant Kumar Jha
9.2
Student Photo
Randhir Kumar
9.2
Student Photo
Varsha Roy
9.2
Student Photo
Ambi
9.0
Student Photo
Anant Kumar
9.0
Student Photo
Diwakar Chandra
9.0
Student Photo
Itika
8.8
Student Photo
Abhay Kumar Singh
8.6
Student Photo
Avishek Shankar
8.6
Student Photo
Kumar Saurav
8.6
Student Photo
Abha
8.4
Student Photo
Neha
8.4
Student Photo
Sachin Shukla
8.4
Student Photo
Snehal
8.2
Student Photo
Prachi Singh
8.0
Student Photo
Pratik
8.0
Student Photo
Rohit Kumar
8.0
View KT Prospectus
 
Contact
94316 12354
tutorials@kushbiz.com
01/10/2023 07:54 PM