Home
Login
preview
CBSE Class X Result details
Year: 
Name: 
CGPA: 

 • Aayush Kumar

 • Abhijeet Kumar

 • Aditya Manohar

 • Aishwarya

 • Aman Raj

 • Aniket Singh

 • Anjali Kumari

 • Anmol Pandey

 • Anshita Anuja

 • Anshu Kumari

 • Anu Kumari

 • Anurag Harsh

 • Anushka Kumari

 • Apoorva

 • Ashutosh Kumar Thakur

 • Ayush Choudhary

 • Diksha Kumari

 • Divyanshu Shekhar

 • Gyanodaya Bharadwaj

 • Malvika

 • Nilesh Kumar Giri

 • Nitin Gaurav

 • Pappu Kumar Tiwary

 • Pragati Raj

 • Pragya Pathak

 • Sambhavi

 • Shalvi Verma

 • Shubham Mishra

 • Shubra

 • Snehil Shreya

 • Sushmita Singh
    
Click on the image to see the result.
Student Photo
Aayush Kumar
10.0
Student Photo
Anjali Kumari
10.0
Student Photo
Anmol Pandey
10.0
Student Photo
Anurag Harsh
10.0
Student Photo
Ashutosh Kumar Thakur
10.0
Student Photo
Ayush Choudhary
10.0
Student Photo
Diksha Kumari
10.0
Student Photo
Pragya Pathak
10.0
Student Photo
Sambhavi
10.0
Student Photo
Shalvi Verma
10.0
Student Photo
Aishwarya
9.8
Student Photo
Anshita Anuja
9.8
Student Photo
Gyanodaya Bharadwaj
9.6
Student Photo
Malvika
9.6
Student Photo
Pragati Raj
9.6
Student Photo
Shubra
9.6
Student Photo
Divyanshu Shekhar
9.4
Student Photo
Pappu Kumar Tiwary
9.4
Student Photo
Aman Raj
9.0
Student Photo
Aniket Singh
9.0
Student Photo
Anshu Kumari
9.0
Student Photo
Aditya Manohar
8.8
Student Photo
Nilesh Kumar Giri
8.6
Student Photo
Abhijeet Kumar
8.4
Student Photo
Anu Kumari
8.2
Student Photo
Anushka Kumari
8.2
Student Photo
Shubham Mishra
8.2
Student Photo
Snehil Shreya
8.2
Student Photo
Sushmita Singh
8.2
Student Photo
Apoorva
8.0
Student Photo
Nitin Gaurav
8.0
View KT Prospectus
 
Contact
94316 12354
tutorials@kushbiz.com
01/10/2023 09:46 PM